Gå tillbaka till mediamätning

Tv-mätning

Sedan 1993 genomförs mätningar elektroniskt i Sverige med så kallade People Meters. MMS äger all information kring TV-tittandet och Nielsen Audience Measurement står för fältarbete och datainsamling. Systemet People Meter bygger på att medlemmar i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, registrerar sitt TV-tittande med hjälp av elektroniska mätare.

Analyser av tittandet

TV-tittandet kan analyseras på en rad olika sätt. Många i branschen är intresserade av hur många som har sett ett visst program, om publiken följer en hel TV-serie eller vilka målgrupper som har sett ett visst program eller en reklamfilm.

En annan vanlig analys är att studera topplistor, antingen i hela TV-befolkningen eller i specifika målgrupper. Det är också möjligt att analysera tittandet i tidsperioder eller studera tittarflödet till och från en TV-kanal. En stor del av tittardata gäller reklam och mediebyråer och de kommersiella kanalerna följer upp hur många som sett reklamkampanjer i TV. Analyser av tittandet på reklamen används vid till exempel prissättning av reklamutrymmet.

Analyser av tittandet går att göra på overnights (OV) eller på konsoliderat data (KO), varav den sistnämnda är den officiella valutan.

Så mäts TV-tittandet

Tittarpanelen består av 3000 rapporterande hushåll motsvarande cirka 6360 personer. Varje hushåll är utrustad med en mätare med tillhörande fjärrkontroll, med vilken varje hushållsmedlem loggar in sig med en personlig knapp. En display på TV-mätaren bekräftar alla knapptryckningar som görs. Tillfälliga gäster i hushållet registrerar också sitt TV-tittande samt uppgifter om kön och ålder. För hushållets ordinarie medlemmar finns, förutom kön och ålder, ytterligare en stor mängd bakgrundsdata inkodade. I panelhushållen finns en mätare per TV-apparat. Mätaren registrerar tittandet genom att lyssna av ljudet som spelas upp och varje natt överförs informationen till Nielsen Audience Measurement via telefonnätet eller GSM. Ljudet som mätarna fångat upp matchas sedan mot ett referensbibliotek för att ta reda på vad som tittats på och om det sågs live eller tidsförskjutet.

Program och reklam

Hos Nielsen Audience Measurement samkörs tittardata med bakgrundsdata från panelen. Program- och reklamloggar skickas varje morgon till MMS från våra loggivande TV-kanaler. Program, reklam, trailers och sponsring kvalitetssäkras och klassificeras av MMS enligt en fastställd rutin. För att verifiera sänd reklam kontrolleras TV-kanalens reklamlogg mot en oberoende källa.

MMS processar sedan informationen tillsammans med tittardata i olika format, såväl standardiserat som skräddarsytt och levererar till kunder. Det innebär att fakta om svenskens TV-tittande rapporteras till kunder och andra aktörer redan nästföljande vardags förmiddag, endast några timmar efter sändning. TV-tittandet mäts för drygt 120 kanaler, sekund för sekund och redovisas på minutnivå. Tittardata gäller det tittande som äger rum i den ordinarie bostaden samt det i fritidshus.

Kontroller

Dagligen genomförs kontroller för att säkerställa att panelmedlemmarna registrerar sitt TV-tittande på rätt sätt. Registreringen av tittande sker inte i de fall då tittande sker på en icke-identifierad kanal, panelindividen har glömt logga in sig som TV-tittare, eller då demografiska data gällande tillfälliga gäster saknas. Kontinuerligt görs telefonuppföljningar för att studera hur väl tittardata överensstämmer med panelmedlemmarnas inloggningar.

Panelens representativitet

För att nå målet, att panelen vid varje tillfälle ska vara representativ för den svenska TV-befolkningen, genomförs noggranna analyser. I dessa har man funnit att vissa kontrollvariabler har en större inverkan på TV-tittandet än andra:

 • utbildning: gymnasial eller eftergymnasial
 • tittarkonsumtion: hög, mellan eller låg
 • familjesituation: enpersonshushåll eller tvåpersonshushåll, med eller utan barn
 • ålder

Hur panelens sammansättning ser ut avgörs av resultaten från den basundersökning som genomförs av MMS två gånger om året. Dessa undersökningar, som omfattas av totalt 9000 intervjuer per år, fungerar som rekryteringskälla för panelhushåll, uppdaterar panelens sammansättning, samt justerar universumtalen som ligger till grund för beräkningen av tittarsiffrorna.

Konsoliderat data (KO)

Den slutgiltiga officiella valutan som redovisas när konsolideringsperioden är slut och allt tittande har fångats upp. Denna siffra ska användas när de slutliga analyserna av tittande görs samt vid jämförelse med andra programs tittande. (KO = L + T0 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7).

Overnights (OV)

Overnights, som är preliminärt tittardata, redovisas dagen efter livedagen och innehåller livetittande samt VOSDAL (viewed on same day as live, tidsförskjutet tittande som sker under samma dygn som TV-sändningen (livedagen)). Denna siffra kan användas för att få en preliminär uppgift om programmets tittande dagen efter sändning (OV = L + T0).

Tittarkomponenter

 • (L) Live
 • (T0) VOSDAL-viewed on same day as live
 • (T1) Time shifted on 1st day after Live day
 • (T2) On 2nd day after
 • (T3) On 3rd day after
 • (T4) On 4th day after
 • (T5) On 5th day after
 • (T6) On 6th day after
 • (T7) On 7th day after

Tittarmått

Rating, anges i % eller 000-tal
Andel eller antal av en viss målgrupp som har sett ett program. Allt upprepat tittande upp till och med 7 dagar efter livedagen läggs tillbaks till ordinarie sändningstid för livedagen. En tittare kan således räknas flera gånger under konsolideringsperioden.

Reach/räckvidd, anges i % eller 1000-tal
Andel eller antal tittare som sett ett specificerat minsta antal sammanhängande minuter under en tidsperiod. En panelindivid kan bara räknas en gång oavsett om det är livetittande eller TS-tittande och avsett hur många gånger denne tittar. En gång är lika med ett tittarpass som uppfyller aktuellt räckviddskriterium.

Share/tittartidsandel, anges i %
Andel av den totala tittartiden som under given tidsperiod tillfaller ett visst program eller kanal. Timeshift-tittandet adderas på samma sätt som för rating. Beteckningen ”Live-share” kan användas för en alternativ version av share där TS-tittande exkluderas.

Tittartid, anges i minuter
Mått som redovisar hur lång genomsnittlig tid en målgrupp tittat på TV eller på en specifik kanal. Allt upprepat tittande upp till och med 7 dagar efter livedagen läggs tillbaks till ordinarie sändningstid för livedagen. En tittare kan således räknas flera gånger under konsolideringsperioden.

Gyllene regler

För att tittarsiffror från systemet ska utgöra officiell valuta så ska de vara framställda enligt officiella räkneregler.

MMS Gyllene regler är till för:

 • yngre användare av people meter data
 • utvecklare
 • systemägare
 • de som vill veta exakt hur svenska tittarsiffror beräknas och vilka definitioner som finns Official calculation methodology – Technical approach.

MMS Golden Rules are intended for:

 • heavy users of people meter output
 • software developers
 • owners of software
 • anyone who wants to understand exactly how Swedish television viewing figures are calculated and all about Swedish definitions

Teknisk dokumentation för TV hittar du här.