Kanalhus

Kanalhus
Sedan 2012-01-01 redovisar MMS tittarsiffror på kanalhusnivå och vilka kanaler som ingår uppdateras när nya kanaler tillkommer eller tas bort. Nedan är aktuell förteckning över kanalhusens uppbyggnad och en logg över förändringar.

Channel families
MMS report figures of the channel families since 2012-01-01. The channels included are constantly updated when new channels are being measured or old channels are removed.
Below is the latest list of the constructions and a log of the changes.