Kanalhus

Kanalhus
Sedan 2012-01-01 redovisar MMS siffror på kanalhusnivå och de kanaler som ingår uppdateras när nya kanaler tillkommer/försvinner.
Nedan är aktuell förteckning över kanalhusens uppbyggnad, och en logg över förändringar

Channel families
MMS report figures of the channel families since 2012-01-01. The channels included are constantly updated when new channels are being measured or old channels are removed.
Below is the latest list of the constructions and a log of the changes.