Google Visualization API Sample

Så mäts webb-TV-tittandet

Vad & hur mäter vi?

Sedan länge mäter de flesta aktörer antal besök, starter m.m. på sina webbplatser, både vad gäller webbsidor och webb-TV, med hjälp av olika mätleverantörer. MMS metod bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. Samtidigt mäter vi med precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp. På så sätt erhålls en konsumtion i tid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV.

I dagsläget mäter vi de fyra stora TV-kanalernas webb-TVtjänster, SVT, MTG TV, TV4 och SBS TV. Mätningen omfattar alla plattformar som spelar upp material från en webbläsare som omfattas av mätningen. MMS mäter även konsumtionen från appar i smartphones, surfplattor eller smart-TV.

Valuta

Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, garant för kvalitén och att standarden följs. Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på detaljnivå. Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att webb-TV-siffrorna alltid skall vara stringenta och otvetydiga.

Mått

Huvudfokus för valutan är startade program och klipp, även kallat strömstarter, och precisionsmätning av tittartid. Vid start av ett program eller klipp, som en besökare till webbplatsen klickat på, sänds en specifik signal bestående av parametrar till det webbstatistiksystem som är aktivt i videospelaren. Genom tidmätningen kan MMS beräkna titelns genomsnittliga publikstorlek (total spelad tid delat med titelns längd), även kallad Webbpublik. Detta webbmått är således det mest jämförbara måttet med dess tv-motsvarighet, genomsnittlig publik.

Det officiella måttet för webb-TV beräknas med 8 dagars konsoliderad trafik, dvs. tittande för en titel under publiceringsdagen samt ytterligare 7 dagar framåt i tiden. Detta innebär att måttet beräknas med samma konsolideringsperiod som för TV samt att program och klipp blir jämförbara med varandra över tid. Notera att definitionen vid beräkning av måttet på webb-TV baseras på samma logik som för traditionell TV, dvs. om en ”person” ser ett program flera gånger om (genom så kallat timeshiftat tittande) ingår tittandet från samtliga uppspelningar i måttet.

Processen för mätning

Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive site. Mätkoden implementeras på alla de olika webbspelare och appar som aktören använder. Tekniken som används är comScores Stream Sense™. Mätningen är webbaserad och kräver varken extra installationer eller plugins i användarens webbläsare, eller speciella spelare för att genomföra mätningen. Mätbolagets system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc. En beräkning genomförs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som titeln spelades upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start, paus, stopp etc.). Eventdata samlas upp och lagras hos den deltagande sitens databas. Data aggregeras sedan till en mer hanterbar detaljnivå och skickas till MMS via mätbolaget.

När aktören lägger upp en ny titel (program eller klipp) på sin site skickas info om titeln till MMS. Metadata innehåller bland annat information om titelns namn, längd, om och när den sändes på TV samt annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller. En viktig del är att matcha själva webb-TV programmet mot motsvarande program på traditionell TV och på så sätt till viss del komplettera TV-siffrorna. Dessa tittarsiffror presenteras sida vid sida, men man bör observera att mätmetoderna skiljer sig åt. Eftersom MMS förfogar över data om alla program, tittartid, fördelning etc. för alla TV-program, har MMS byggt en matchningsmodell för att kunna matcha just webb-TV med TV. Denna process är automatisk, med viss handpåläggning.

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:

> Visuell kontroll av titlar

>Matchning mot TV

>Kategorisering

>Koppling klipp och huvudprogram

>Publiceringstillfälle

>Övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer

>Automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser

Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt comScore, som alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.