Google Visualization API Sample

Nyheter

tittartidsandel – share of viewing

andel av den totala tittartiden som under en given tidsperiod tillfaller ett visst program eller kanal. Share uttrycks alltid som en procentsats. Oavsett hur många som totalt ser på TV, blir summan av andelarna alltid 100 %, eftersom man bara tar hänsyn till de som ser på TV just för tillfället.

Posted in:

Leave a Comment (0) →